צוואות וירושה

תפקידו של מיופה כוח בהליך של יפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך הינו כלי משפטי מהפכני אשר בעזרתו יכול הממנה לקבוע כיצד ועל ידי מי מטעמו יטופלו ענייניו בעתיד היה וכאשר לא יהיה מסוגל עוד לטפל בענייניו.

ככלל תפקידו של המיופה כוח לפעול ולעשות כל מה שהיה בסמכותו של הממנה. לכלל זה יש חריגים – פעולות של הממנה לעשות באופן אישי למשל להצביע בבחירות, להמיר דת כמו כן פעולות שמצריכות אישור בית משפט למשל רכישה ומכירה של נדל"ן.

על המיופה הכוח לפעול בתום לב ובנאמנות חל איסור מוחלט לבצע עסקאות בין המיופה הכוח לבין הממנה בשל ניגוד העניינים.

מיופה הכוח אחראי בהתאם לדין לנזק שייגרם לאדם או לרכושו של הממנה , ככל ויתברר בפני בית המשפט כי מיופה הכוח פעל בהתאם לייפוי כח התמשך ובתום לב וללא כל כוונה לגרום נזק, הרי שבית המשפט רשאי לפטור את המיופה הכוח מאחריות.

לעניין שכר טרחתו של המיופה הכוח , מיופה הכוח יהיה רשאי לקבל שכר טרחה אם נקבע בכתב המינוי באופן וצוין שיעור שכר טרחתו. לעניין ההוצאות שהוצאו על ידי המיופה בכוח- מיופה הכוח יהיה רשאי לקבל חזרה הוצאות שהוציא מכיסו לצורך ביצוע סמכויותיו בהתאם לייפוי הכוח המתמשך.

יובהר כי בסים תפקידו של המיופה הכח , על המיופה בכוח חלה חובה למסור לממנה או למי שבית המשפט הורה למסור את נכסי הממנה והמסמכים שנוגעים לענייניו. בהתאם לתקנות עריכת יפוי כח המתמשך יעשה על ידי עורך דין שחבר בלשכת עו"ד בישראל בעל כרטיס חכם ושעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי בנושא יפוי כח המתמשך.